Busnesau Gymraeg ar-lein/Welsh businesses online

Nid yw'n hawdd i fod yn fusnes llwyddiannus y dyddiau hyn, mae'r gystadleuaeth yn ffyrnig ac erbyn hyn mae mwy o entrepreneuriaid hunangyflogedig nag erioed o'r blaen. Maer’ llywodraeth yn diddymu yswiriant gwladol, ond mae’r toriadau credyd treth yr hunan-gyflogedig yn mynd I wneud flwyddyn nesaf yn galed iawn. Does na ddim lawer o help  gan y banciau neu'r llywodraeth ,ac mae'n ddigon i roi i chi i ffwrdd cyn i chi ddechrau. Os ydych yn fusnes yng Nghymru, mae'n hanfodol bod gennych presenoldeb ar-lein.

Mae angen i chi farchnata eich busnes ar-lein

Marchnata da yn hanfodol er mwyn cael cyfle well i wneud eich busnes yn llwyddiant. Mae llawer o fusnesau yn methu oherwydd eu bod yn rhedeg allan o arian a / neu allan o syniadau, neu debyg byddyn now heb di marchnata yn iawn. Ond nid oes rhaid iddo fod fel ma. Ar-lein gallwch gynyddu eich presenoldeb a chyrraedd cwsmeriaid ledled y byd yn ogystal ag yma yn y DU.

Os ydych yn fusnes Cymreig a tisio gal hyd i cwsmeriaid yng Nghymru, mae’n gallu bod yn anodd. Mae gennych farchnad benodol, cwsmeriaid gyda'r Gymraeg fel iaith gyntaf, ond sut ydych yn findio nhw?

Sut allwch chi gael ar-lein, lle gall eich cwsmeriaid ddod o hyd i chi?

Yn ogystal â chyrraedd cwsmeriaid yng Nghymru, gyda gwefan graenus sy'n dangos eich cynnyrch a gwasanaethau, gallwch gynyddu eich ymwelwyr yn fyd-eang. Beth am adael i'r byd wybod am eich busnes, eich maes arbenigol?

Mae na busnesau Cymreig anhygoel ag yn gweithredu drwy gyfrwng y iaith Gymraeg, ond gyda ychydig iawn presenoldeb ar y we. Rydw i wedi gweld rhai o'r cynhyrchion a gwasanaethau sydd gan Gymru i'w gynnig, ac yr wyf yn meddwl ei fod yn hen bryd i weddill y DU,a'r byd, gwybod am danna fo.

Cyfryngau cymdeithasol - Twitter, Facebook, Pinterest, Tumblr, Instagram

Gall defnyddio Twitter, Facebook, Pinterest, Tumblr a Instagram a apps cyfryngau cymdeithasol eraill i wneud gwahaniaeth fawr. Gall tweets a posts ar FB tynnu sylw i gwsmer newydd, a gadael iddynt wybod be ti’n gwerthu a lle wyt ti. Yn naturiol, os oes gennych wefan yn dangos eich cynnyrch a gwasanaethau, mae hwna’n well. Gall ymwelwyr sydd â diddordeb edrychwch ar eich Twitter bio a dod o hyd i'ch cyfeiriad y wefan, yna byddant yn mynd dros ac edrych o gwmpas.

Mae'n rhaid i chi daliad ati

Yn naturiol, mae'n broses barhaus, rhywbeth y mae angen i chi gadw at ac yn parhau â'r ddyddiol. Mae strategaeth farchnata da yn hanfodol fel bod eich presenoldeb ar y we yn cael ei weld yn barhaus gan gynulleidfa newydd.

Os oes angen help arnoch gyda'ch gwefan, cynnwys gwe, neu gyfryngau cymdeithasol, yna cysylltwch â ni ar 077062910968 neu e-bost ataf pandora.77@hotmail.co.uk, a gadewch i ni roi Cymru ar y map rhithwir.

 

*************************************************************************************

It’s not easy to be a successful business these days, the competition is fierce and there are now more self-employed entrepreneurs than ever before, and although the government is abolishing national insurance for the self-employed, next year’s tax credit cuts could hit the self-employed hard. There’s relatively little help out there from either the banks or the government and it’s enough to put you off before you even start. If you are an existing business in Wales, it’s crucial that you have an online presence.

You need to find time to market your business online

Good marketing is crucial in order to have a better chance at making your business a success. Many businesses fail because they run out of money and/or out of ideas, or simply because they’ve not been marketing properly. But it doesn’t have to be that way. Online you can increase your presence and reach customers all over the world as well as here in the UK.

If you’re a Welsh business and you want to reach Welsh customers, then perhaps it’s even harder. You have a specific market, potential customers with Welsh as a first language, but how do you reach them?

How can you be found online, where can your customers find you?

As well as reaching Welsh customers, with a well-crafted website that demonstrates your products and services, you can increase your visitors globally. Why not let the world know about your business, your specialist area?

There are some amazing Welsh businesses out there, operating through the medium of Welsh, but with very little web presence. I’ve seen some of the Welsh products and services that Wales has to offer, and I think it’s about time the rest of the UK and the world knew about it.

Social media – Twitter, Facebook, Pinterest, Tumblr, Instagram

Using Twitter, Facebook, Pinterest, Tumblr and Instagram and other social media apps can really make a difference. Regular tweets and posts about your products and services can grab the attention of a potential new customer, letting them know what it is you sell and where you are. Naturally, if you have a website demonstrating your products and services, then even better. Interested visitors may check out your Twitter bio and find your website address, then they’ll go over and have a look around. It can all start from there.

You have to stick at it

Naturally, it’s a continual process, something that you need to stick to and continue with daily. A good marketing strategy is crucial so your web presence is continually seen by a fresh audience.

If you need help with your website, web content, or social media then get in touch on 077062910968 or email me pandora.77@hotmail.co.uk, and let’s put Wales on the virtual map.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copywriting and outsourcing - should you?

First posted on Wordpress 5th October by Gillian

I’ll never outsource until I can pay other copywriters more

I’ve never outsourced work. There are a couple of reasons for this. One is that I’m able to manage all my work at the moment without the need to outsource, and secondly I haven’t been paid enough to outsource my work to anyone else. And I will stick to that until I do.

I want to enjoy my work not learn to hate it

Although I have many private clients, some of them come from a worker-for-hire website I won’t name.

Here, there are many copywriters who outsource their work and are on the same level as I am (the workers on this site are graded in order of experience and feedback).

The work they outsource, I imagine, comes from clients who’ve offered more work than they can handle. However, the price they offer for the work at is abysmal.

Outsourcing – poorly paid work

The rates per blog are awful. We’re talking £6.50 to £10 per 500 word blogs. Complain about the rate and you’ll get more or less the same response – “That’s what I’m getting and I can’t do anything about it,” or “if you don’t like it don’t apply.”

Although I’ve been tempted, I’ve never outsourced if the pay is moderate.

It might be okay for me for a number of reasons. Perhaps I can afford to work at this rate, or maybe I don’t mind being paid poorly if the topic is interesting enough.

However, having said that, it’s been some time since I worked for £6.50 or £10 per blog.

If I’m honest, I feel too embarrassed to outsource work to other copywriters if it’s poorly paid.

If it’s a low rate per blog for me, then I’m going to have to drop it even lower to make a profit. Knowing how hard my copywriting journey has been, I would never expect anyone else to work for as little as that.

If you’re getting paid more, why would you want anyone else to work for less, who’s doing the same work as you?

Soul destroying and for very little reward

Outsourced copywriting work – repetitive, poorly paid, demanding

The work is usually repetitive, personal injury, casinos (a popular topic) and various gossipy topics that require you to write like “mashable” or “buzzfeed,” both sites I don’t particularly like anyway.

It’s churning out so many per hour on the same topic over and over again.

No matter how great your imagination is, or how fantastic your creative juices are – writing 10 blogs per day, 5 days of the week will be enough to drive anyone to writers block.

Content mill writing disguised as something else

The requirement will be to write fast, the copywriters will say they don’t want you to work for just £6.50 an hour, but if you’re willing to write a few per hour, you’ll be earning a lot more!!

Content mill work – so uninspiring

I guess that’s one way of justifying it, but at the end of the day its content mill work in disguise. It’s the sort of thing I did when I’d just started out.

No matter which way you look at it, to me, that’s not copywriting.

Copywriting, outsourced work – it’s up to you

At the end of the day, it’s up to you whether you choose to do it, but taking on so much work will more or less cancel out the possibility of any new clients.

At some point you’re going to burn out, because no one can churn out content like that over and over again without crashing.

Not all work outsourced is bad, some of it is good – but be choosy which one you decide to go with.

What you want is a portfolio of satisfying, varied and interesting work, with clients that pay you what you’re worth.

Don’t accept anything less.

If you take on low paid, outsourced work you’ll be pulling your hair out